POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta witryna gromadzi niektóre dane osobowe od swoich użytkowników. Użytkownicy mogą podlegać różnym standardom ochrony i dlatego do niektórych mogą mieć zastosowanie szersze standardy. Firma jest zobowiązana do zabezpieczenia danych osobowych i prywatności użytkownika. Zgodnie z tym zobowiązaniem będziemy przestrzegać następujących zasad: ​

1. Przejrzystość w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.

Ważne jest dla nas, abyście Państwo przez cały czas dysponowali wszystkimi informacjami niezbędnymi do podejmowania świadomych decyzji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu wykorzystamy różne techniki i środki mające na celu dostarczenie Państwu odpowiednich informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych we właściwy sposób i w odpowiednim czasie.

Nasza pełna polityka prywatności ma na celu zapewnienie Państwu jak najszerszego zrozumienia rodzajów zbieranych przez nas danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. Dlatego ważne jest, aby dokonać przeglądu tej polityki przy pierwszej możliwej okazji i od czasu do czasu.

 Ponadto, w przypadku, gdy stwierdzimy, że wymagane jest dostarczenie Państwu określonych informacji, przekażemy je w odpowiednim czasie i miejscu. Chętnie odpowiemy na każde zadane przez Państwa pytanie i udzielimy wszelkich wyjaśnień, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce.

Cele, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe obejmują, między innymi, dostarczanie naszych produktów i usług na Państwa życzenie, poprawę komfortu użytkowania naszych produktów i usług, udoskonalanie naszych produktów i usług, ochronę naszych praw i interesów, prowadzenie działalności biznesowej i administracyjnej wspierającej dostarczanie naszych produktów i usług naszym klientom i/lub przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych i/lub regulacyjnych. Ponadto będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zrozumienia Państwa osobistych potrzeb i preferencji oraz dostarczenia Państwu ofert dostosowanych do Państwa potrzeb. Mogą Państwo w dowolnej chwili poprosić o zaprzestanie wysyłania Państwu ofert dostosowanych do Państwa potrzeb, a my będziemy działać zgodnie z taką prośbą.

3. Inwestowanie znacznych środków w celu poszanowania praw użytkownika w związku z jego danymi osobowymi.

Stosujemy znaczące zasoby, aby umożliwić Państwu korzystanie z Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą. W związku z tym użytkownik może zwrócić się do nas w każdej chwili, gdy będzie chciał przejrzeć swoje dane osobowe, poprosić nas o ich zmianę, usunięcie, zaprzestanie ich wykorzystywania do określonych celów lub w ogóle lub o przekazanie ich użytkownikowi lub osobie trzeciej, a my spełnimy jego życzenie zgodnie z prawem.

4. Aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe.

Chociaż nie możemy obiecać całkowitej ochrony Państwa danych osobowych, możemy obiecać, że będziemy korzystać z szerokiego wachlarza środków i środków, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów danych osobowych, które ta witryna gromadzi, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, istnieją: Pliki cookie; dane dotyczące użytkowania; imię; nazwisko; kraj; różne rodzaje danych; identyfikator użytkownika; położenie geograficzne. Dane osobowe mogą być swobodnie podawane przez użytkownika lub, w przypadku danych użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej strony. O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez niniejszą stronę są obowiązkowe, a niedostarczenie tych danych może uniemożliwić świadczenie usług przez tę stronę. W przypadkach, w których strona ta wyraźnie stwierdza, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mają prawo nie przekazywać tych danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania usługi.

Użytkownicy, którzy nie mają pewności co do tego, które dane osobowe są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z właścicielem/operatorem strony.

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez niniejszą stronę lub przez właścicieli usług osób trzecich, z których korzysta niniejsza strona, służy do świadczenia usług wymaganych przez użytkownika, oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie i w Polityce dotyczącej plików cookie, jeśli jest dostępna. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie dane osobowe uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej strony przez osoby trzecie i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie tych danych właścicielowi/operatorowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych
Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Danych, ich ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu. Przetwarzanie Danych odbywa się z wykorzystaniem komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz właściciela/operatora, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w funkcjonowanie tej strony (administracja, sprzedaż, marketing, obsługa prawna, administrowanie systemem) lub stron zewnętrznych (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, operatorzy poczty, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne), wyznaczonych, w razie potrzeby, przez właściciela/operatora jako Przetwarzający Dane. Uaktualniona lista tych stron może być w każdej chwili zażądana od właściciela/operatora.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel/operator może przetwarzać dane osobowe odnoszące się do użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

*Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa właściciel/operator może mieć prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu, gdy użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu („opt-out”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych;
*dostarczenie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i/lub jego ewentualnych zobowiązań przedumownych;
*przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega właściciel/operator;
*przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej właścicielowi/operatorowi;
*przetwarzanie jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów właściciela/operatora lub osoby trzeciej. 

W każdym przypadku właściciel/operator chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy udostępnienie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych właściciela oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony uczestniczące w przetwarzaniu.

W zależności od lokalizacji użytkownika, transfer danych może wiązać się z transferem danych użytkownika do innego kraju niż jego własny.

Jeżeli mają zastosowanie szersze standardy ochrony, użytkownicy mają również prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz ze środkami bezpieczeństwa podejmowanymi przez właściciela/operatora w celu ochrony swoich danych.

Jeśli taki transfer ma miejsce, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać właściciela/operatora, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.